Lovgivningen om nøgenbadning

Der findes ingen lov i Danmark der direkte fastsætter, hvad naturister må og ikke må. Der er kun meget få begrænsninger af hvor frit man kan praktisere naturisme – fx er det generelt tilladt at bade nøgen på stranden.

Den offentlige orden reguleres efter politiets Ordensbekendtgørelse:

Ordensbekendtgørelsen
Kapitel 2. Sikring af den offentlige orden mv.

§ 3. Stk. 2. Det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.

Stk. 4. Begås de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger på steder, hvortil der ikke er almindelig adgang, og medfører de forstyrrelser af den offentlige orden, kan politiet påbyde, at de bringes til ophør.

Ordensbekendtgørelsen gælder for alle politikredse og er gældende “på veje eller på andre steder, hvortil der er almindelig adgang.” Bemærk dog at Politiet også kan gribe ind overfor handlinger, der sker andre steder, hvis de forstyrrer den offentlige orden.

Ordensbekendtgørelsens område ligger mellem de handlinger, der ikke er så anstødelige, at de er belagt med straf, og de handlinger, der er så grove, at der kan straffes efter Straffelonvens kapitel 24 om blufærdighedskrænkelse.

Spørgsmålet om hvor og hvornår almindelig nøgenhed er ulovlig afhænger af hvornår man mener der er tale om “uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.” Det er i høj grad et spørgsmål om fortolkning og ifølge Justitsministeriet vil det bero på en vurdering af de nærmere omstændigheder i den konkrete sag.

Ifølge Politimesterforeningen er det generelt tilladt at bade nøgen på stranden. Denne fortolkning er en videreførelse af Justitsministeriets beslutning fra 1976 om at nøgenbadning og solbadning på stranden uden tøj ikke i sig selv kan anses for at være uanstændig opførsel. Derimod blev tilskuere dømt for at gå nøgne rundt i Det kongelige Teater i 1972.

I dag vurderer flere jurister at lovgivningen vil blive fortolket mindre restriktivt end for 30 år siden. Fx vil det formentlig generelt være tilladt at solbade nøgen i sin egen have, selvom naboen har udsyn fra et tagvindue.

Bemærk at Ordensbekendtgørelsen også finder anvendelse på personer som opfører sig forulempende overfor naturister. Fx lurere eller andre som chikanerer naturister og dermed forstyrrer den offentlige orden.